• Επιλογή γλώσσας
 • English
 • Ελληνικά

Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας

Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας

Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας

Ελληνικά

Το Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας (www.dakm.gr) αποτελεί τον φορέα υλοποίησης (συντονιστή) του έργου.

Η Ομάδα Έργου του «Δικτύου Απασχόλησης & Κοινωνικής Μέριμνας» αποτελείται από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Η ομάδα αυτή, με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής προστασίας και στήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, αλλά και σε θέματα ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποσκοπεί στη στήριξη του έργου σε μία σειρά από τομείς.

 

Ο ρόλος του φορέα στο έργο:

 • Διοικητική και λογιστική παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου - Σύνταξη και υποβολή όλων των απαιτούμενων εκθέσεων στο Διαχειριστή της επιχορήγησης (ήτοι το Κοινωφελές Ίδρυμα Μποδοσάκη).

 • Υλοποίηση δράσεων Επικοινωνίας Επιχορήγησης Προγράμματος και του Κανονισμού Εσωτερικής Επικοινωνίας και συνεργασίας των Εταίρων του Έργου.

 • Σύνταξη κειμένου Ανάλυσης / Αξιολόγησης Υπάρχουσας Κατάστασης (SWOT Analysis) Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών του Δήμου Κορυδαλλού.

 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη προσχεδίου και τελικού σχεδίου Αξιοποίησης / Ανάπτυξης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών του Δήμου Κορυδαλλού, με ενσωμάτωση των απόψεων των πολιτών που λαμβάνονται από τη συμμετοχική διαδικασία.

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ψηφιακής Συμμετοχικής Πολιτιστικής Πλατφόρμας και επεξεργασία πληροφορίας από την πλατφόρμα, σε συνεργασία με το Δήμο.

 • Δράσεις Ενημέρωσης, Προβολής και Πληροφόρησης κοινωνικών ομάδων, ανάλογα με την εμπειρία του φορέα (αλλοδαποί, άνεργοι και νέοι).

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση «βιωματικών εργαστηρίων» με εθελοντές και άλλους φορείς - Συγγραφή έκθεσης αξιολόγησης της εμπειρίας των «βιωματικών εργαστηρίων».

 • Εκπαίδευση στελεχών του Δήμου για τη λειτουργία, υποστήριξη και ενημέρωση της Ψηφιακής Πλατφόρμας.

 • Συμβολή στη συγγραφή της τελικής έκθεσης για τη Συμμετοχική Μεθοδολογία, σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π.

 • Συγγραφή του προβλεπόμενου από το Έργο «Οδηγού Καλών Πρακτικών».

 • Προβολή/Συμμετοχή/Διάδοση Υλικού Ημερίδας, που θα διοργανωθεί στο τέλος του Έργου από το Δήμο Κορυδαλλού.

 

Ενδεικτικά, η ομάδα έργου του φορέα αποτελείται από τους:

 

Επικοινωνία

Αντιπλοιάρχου Βλαχάκου 38-40, 18545 Πειραιάς
Τηλ.: 210 4612299, εσ. 810
e-mail: info@dakm.gr
www.dakm.gr