• Επιλογή γλώσσας
  • English
  • Ελληνικά

Το Έργο

Το Έργο

Ελληνικά

«Ανάπτυξη Συμμετοχικής Μεθοδολογίας και e-Πλατφόρμας για τη Xάραξη Ολοκληρωμένης Πολιτιστικής Πολιτικής σε Τοπικό Επίπεδο – Πιλοτική Εφαρμογή στο Δήμο Κορυδαλλού - DemoCU».

To έργο DemoCU στοχεύει στην προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας, ενισχύοντας τη συμμετοχή φορέων, πολιτών και συλλόγων στη συν-διαμόρφωση της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου Κορυδαλλού. Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός αξιοποιούνται ως ο συνδετικός κρίκος για την πρώθηση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ανάπτυξης.

Το έργο θα υλοποιήσει σειρά δράσεων που αφορούν:

  1. Στη χαρτογράφηση / οπτικοποίηση των πολιτιστικών / αθλητικών δομών και υποδομών στο Δήμο Κορυδαλλού.

  2. Στην υλοποίηση πολυεπίπεδων συμμετοχικών δράσεων για την ενημέρωση, ενεργοποίηση και ευρεία συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

  3. Στη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας DemoCU ως εργαλείου διαχείρισης των τομέων του πολιτισμού και του αθλητισμού.

  4. Στη συμμετοχική ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Πολιτιστικών / Αθλητικών Δομών και Υποδομών, ως πυλώνα για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη του Δήμου Κορυδαλλού.

  5. Στην ανάπτυξη ‘Οδηγού Καλών Πρακτικών’, με βάση την εμπειρία που θα αποκτηθεί από το έργο DemoCU, για την περαιτέρω προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας και των συμμετοχικών διαδικασιών σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.