• Επιλογή γλώσσας
  • English
  • Ελληνικά

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ελληνικά

«Ανάπτυξη Συμμετοχικής Μεθοδολογίας και e-Πλατφόρμας για τη Xάραξη Ολοκληρωμένης Πολιτιστικής Πολιτικής σε Τοπικό Επίπεδο – Πιλοτική Εφαρμογή στο Δήμο Κορυδαλλού - ‘DemoCU’»

To έργο ‘DemoCU’ αποσκοπεί στην παραγωγή των κάτωθι προϊόντων:

α)  Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Πολιτιστικής Συμμετοχικής Δημοκρατίας ‘DemoCU’ στο Δ. Κορυδαλλού

Η εν λόγω, ομώνυμη με το έργο, πλατφόρμα αποτελεί τον κεντρικό πόλο επικοινωνίας του έργου ‘DemoCU’, αλλά και αλληλεπίδρασής του με φορείς και πολίτες της περιοχής μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιοποιηθεί για την προβολή του έργου σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο, θα αποτελέσει την πλατφόρμα αλληλεπίδρασης του έργου με τους πολίτες του Δήμου Κορυδαλλού για τη συλλογή των απόψεών τους και την αξιοποίηση αυτών για την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών του Δήμου Κορυδαλλού. Σε υπερτοπικό επίπεδο, θα αποτελέσει πόλο διάχυσης πληροφορίας σχετικής με τη συμμετοχική δημοκρατία και τις συμμετοχικές προσεγγίσεις, καθώς  και την προβολή του ‘υποδείγματος’ του Κορυδαλλού, όπου τα παραπάνω αξιοποιούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο τοπικό επίπεδο.

Με το πέρας του προγράμματος, η πλατφόρμα θα παραμείνει στο Δήμο, έτσι ώστε να μπορεί συνεχίσει τη λειτουργία της στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού, αλλά και να μπορεί να αξιοποιηθεί για  άλλες δράσεις του Δήμου, στο πλαίσιο της προώθησης της συμμετοχικής δημοκρατίας και των συμμετοχικών διαδικασιών σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος.

β)  Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού

Μέσα από τις πολυεπίπεδες συμμετοχικές διαδικασίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου ‘DemoCU’, γίνεται η επεξεργασία και η τελική διατύπωση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών του Δήμου Κορυδαλλού. Το σχέδιο αυτό διαμορφώνεται μέσα από την ευρεία συνεργασία της ερευνητικής ομάδας με την τοπική διοίκηση, τους φορείς πολιτισμού / αθλητισμού και τους πολίτες και αποσκοπεί να αποτελέσει την τελική πρόταση της κοινωνίας των πολιτών προς τις δημοτικές αρχές για τη διαχείριση του τομέα του πολιτισμού και αθλητισμού στον εν λόγω Δήμο.

γ)  Δημιουργία «Οδηγού Καλών Πρακτικών» για την εμβάθυνση της συμμετοχικής δημοκρατίας και των συμμετοχικών διαδικασιών σε τοπικό επίπεδο

Το παραδοτέο αυτό του έργου ‘DemoCU’ επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις συμμετοχικές διαδικασίες στον τομέα του πολιτισμού / αθλητισμού στο συγκεκριμένο Δήμο και να συστηματοποιήσει τα επιμέρους βήματα της συμμετοχικής προσέγγισης στη μορφή ενός ‘Οδηγού Καλών Πρακτικών’. Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι η αξιοποίησή του και από άλλους ενδιαφερόμενους δήμους για τη διαχείριση του τομέα του πολιτισμού ή άλλων τομέων ενδιαφέροντος, αλλά και των συμμετοχικών διαδικασιών ως «εργαλείων» προώθησης της συμμετοχικής δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο και αξιοποίησής της στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων από την τοπική διοίκηση.